Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

HÌNH ẢNH GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHỆP

Doanh nghiệp đang phải hội nhập cạnh tranh ngày càng song phẳng với các doanh nghiệp nước ngoài. Yếu tố cốt lõi cạnh tranh đó là : chất lượng sản phẩm, tốc độ giao hàng, năng suất cao.
giám đốc chất lượng
Trong 3 yếu tố trên, chất lượng, năng suất là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Để hài hoà tất cả các yếu tố trên trong doanh nghiệp, trách nhệm chính là người chủ công ty, tuy nhiên một mình người chủ thực hiện chưa được khách quan và chưa phát huy tính sáng tạo của cả đội ngũ lãnh đạo và nhân viên. Trong vấn đề này vai trò quan trọng nhất của giám đốc chất lượng là tham mưu thiết kê hệ thống đảm bảo chất lượng của công ty , thiết kế mạng lưới trao đổi thông tin trong toàn hệ thống từ TGĐ đến các nhân viên làm việc của công ty.
Nhiệm vụ chính của GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG là:
 1. Duy trì vận hành hệ thống QLCL
 2. Lập kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ
 3. Xử lý các ý kiến khách hàng:
 4. Kiểm soát quá trình sản xuất
 5. Theo dõi, tổng hợp số liệu thống kê các hiện tượng KPH trong quá trình sản xuất.
Vai trò lãnh đạo chất lượng của QMR
 • Đưa ra các yêu cầu theo dõi và đo lường đối với từng quá trình đồng thời ra quyết định xử lý các hoạt động cải tiến liên quan đến hệ thống.
 • Chỉ đạo Phòng QLCL thực hiện các kế hoạch cụ thể liên quan đến kiểm soát vận hành hệ thống, kiểm soát chất lượng sản phẩm
 • Thành lập đội ngũ chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ, đào tạo để các chuyên gia phát huy được hiệu quả qua các kỳ đánh giá của Công ty
 • Tham mưu cho Tổng giám đốc mô hình tổ chức sản xuất.
 • Tham mưu cho Tổng giám đốc chiến lược phát triển sản phẩm mới, cải tiến SP hiện tại trong tương lai.
 • Tổ chức các buổi thảo luận để cải tiến hệ thống: thông qua các buổi thảo luận QMR vừa đóng vai trò đào tạo cấp dưới, vừa tập hợp được các ý tưởng cải tiến của cấp dưới đề xuất.
Mối quan hệ giữa Tổng Giám đốc, QMR và Trưởng phòng QLCL
Hệ thống quản lý chất lượng muốn vận hành nhịp nhàng là do sự chỉ đạo đúng hướng của người đứng đầu tổ chức, vai trò nổi bật của QMR, với sự quyết tâm của Phòng quản lý chất lượng và các đơn vị chức năng khác.
Tại các cuộc họp định kỳ, Tổng giám đốc thông báo một số thông tin chung về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo định hướng chung các công việc cần phải làm hiện tại và tương lai trong đó có các hoạt động chất lượng. Điểm nổi bật trong cuộc họp là Ban Giám đốc liên tục đề cập đến việc đội ngũ cán bộ quản lý của công ty phải nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của từng chức năng trong hệ thống.
Căn cứ vào định hướng chung đó, QMR triển khai kế hoạch để thực hiện, giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng thực hiện. Kết quả sẽ được kiểm điểm tại cuộc họp giao ban sản xuất định kỳ hằng tuần. Tại cuộc họp này, các vấn đề vướng mắc sản xuất, vướng mắc hệ thống quản lý sẽ được giải quyết và QMR có những chỉ đạo cụ thể.
Phòng QLCL vừa là đơn vị thực hiện vừa là đơn vị kiểm soát các đơn vị thực hiện theo sự chỉ đạo đó và có báo cáo tới lãnh đạo công ty kết quả thực hiện.
Hãy đến với PMS, chúng tôi sẽ giúp Quý Doanh nghiệp giải đáp được những vướng mắc trên.

VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

Vai trò của QMR phụ thuộc vào sự am hiểu hệ thống và năng lực của thành viên ban lãnh đạo được bổ nhiệm làm QMR. Sự mới mẻ của các bộ Tiêu chuẩn chất lượng mới hiện nay như ISO 9000, cộng với việc thiếu am hiểu về tổ chức hoạt động chất lượng tại các phân xưởng sản xuất đã làm cho một số QMR khó nắm bắt vấn đề và tổ chức hoạt động chất lượng một cách có hiệu quả dẫn đến tình trạng chậm có cải tiến đột phá về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
giám đốc chất lượngVai trò của QMR không chỉ dừng ở việc tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát mà còn dành một phần đáng kể cho việc lập kế hoạch chất lượng bao gồm xây dựng mục tiêu chất lượng, lên phương án nhân sự, kế hoạch triển khai theo dõi và giám sát, tổ chức đào tạo về chất lượng, thiết kế các dự án cải tiến chất lượng sản phẩm. Nói một cách khác, Giám đốc chất lượng đóng vai trò như một nhà thiết kế hoạt động chất lượng của tổ chức.
Có thể tóm tắt vai trò của Giám đốc chất lượng như sau:
 • Có vai trò xác lập các định hướng, tầm nhìn, và mục tiêu chất lượng cho tổ chức
 • Vai trò định hướng cho việc đổi mới đột phá, xây dựng các giá trị của nền văn hóa chất lượng
 • Người quản lý chất lượng có vai trò kiểm soát, điều phối các quá trình và nguồn lực theo định hướng đã chọn, nhằm đạt được các mục tiêu chất lượng.
Đánh giá đúng tầm quan trọng của Giám đốc chất lượng và trao quyền chủ động một cách hợp lý cho họ là điều kiện tiên quyết để có được một cán bộ QMR đạt yêu cầu. Năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm, năng khiếu, tư duy và động cơ làm việc là những tiêu chí chủ yếu để có thể lựa chọn được một cán bộ QMR thoả mãn yêu cầu quản lý.
Và để đáp ứng tinh thần cải tiến liên tục của những bộ Tiêu chuẩn chất lượng mới hiện nay thì việc đào tạo, tổ chức học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm là điều kiện không thể thiếu trong việc nâng cao năng lực, kiến thức cho cán bộ QMR để điều hành hệ thống đạt hiệu quả.
Hãy đến với PMS, chúng tôi sẽ giúp Quý Doanh nghiệp giải đáp được những vướng mắc trên.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

Tổng Giám đốc phân công/ bổ nhiệm một thành viên trong Ban Lãnh đạo làm Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR - Quality Management Representative). Ngoài các trách nhiệm khác, đối với Hệ thống quản lý chất lượng, QMR/ Giám đốc Chất lượng có các trách nhiệm và quyền hạn sau:
giám đốc chất lượng
 1. Trách nhiệm:
- Đảm bảo cho các quá trình cần thiết của Hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, thực hiện và duy trì, cụ thể là:
 • Giúp Tổng Giám đốc trong việc thiết lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Công ty.
 • Chỉ đạo việc cập nhật, sửa đổi hệ thống tài liệu và cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý cho phù hợp với thực tế trong từng giai đoạn.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo công tác đánh giá lựa chọn các nhà cung ứng, đo lường chất lượng sản phẩm, đo lường sự thoả mãn của khách hàng và xem xét các biện pháp khắc phục phòng ngừa.
 • Xem xét việc cung cấp các nguồn lực cần thiết đảm bảo hệ Hệ thống quản lý chất lượng hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.
 • Chủ trì tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ, lựa chọn và đào tạo đội ngũ đánh giá viên đảm bảo năng lực thực hiện các cuộc đánh giá.
 • Giám sát, xem xét các hành động khắc phục phòng ngừa tại các đơn vị.
 • Giúp Tổng Giám đốc trong việc tổ chức các cuộc họp xem xét của Lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng.
-    Định kỳ, báo cáo về hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và mọi nhu cầu cải tiến hệ thống cho Tổng Giám đốc;
-    Tổ chức phổ biến, tuyên truyền để mọi người trong Công ty nhận thức được các yêu cầu của khách hàng để thực hiện và đáp ứng;
-    Là đại diện của Công ty khi liên hệ với các tổ chức đào tạo, tư vấn và tổ chức đánh giá liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng.
-    Cải tiến quy trình/ chất lượng hệ thống và sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng:
 • Tổ chức và tham gia các buổi thảo luận về việc áp dụng và cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý tại công ty
 • Tham gia các buổi họp về chất lượng sản phẩm tại nhà máy để cùng tìm nguyên nhận và đưa ra các giải pháp giải quyết các vấn đề về chất
 1. Quyền hạn:
-    Có quyền ký xem xét Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng trước khi trình Tổng Giám đốc phê duyệt. Thay mặt Tổng Giám đốc ký các văn bản liên quan đến chất lượng theo sự uỷ quyền của Tổng Giám đốc.
-    Trực tiếp chỉ đạo Ban ISO và chỉ đạo các công việc liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng tại tất cả các đơn vị của Công ty.
-    Có quyền tạm đình chỉ những công việc không phù hợp với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng và báo cáo lên Tổng Giám đốc.
Để biết thêm về Giám đốc chất lượng, QMR, các tố chất, kỹ năng cần thiết của QMR, công cụ giúp QMR hoạt động hiệu quả, bạn có thể liên hệ ngay với Trường PMS để được Ban tư vấn PMS chia sẽ thông tin chi tiết hơn. http://pms.edu.vn/khoa-hoc/giam-doc-chat-luong